Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi

tlačiť

Dulova Ves Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarovnajmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa navšetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látkya odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!

Fyzická osoba je povinná:

dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch,alebo na veciach v jej objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní,

zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch, alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve, alebo užívaní,

dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,

umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

 

Dulova Ves